Najčešća pitanja (FAQ)

Kada se predviđa dovršetak prvih stanova u naselju Podbrežje i u koliko će se faza odvijati gradnja?
           
Prva faza izgradnje naselja Podbrežje obuhvaća izgradnju četiri stambeno poslovne građevine oznaka A3, A4, A5 i A6 s ukupno 608 stanova i 10 poslovnih prostora. Zgrade A3, A4 i A5 su dovršene te su prvi stanari već useljeni, dok je zgrada A6 pred dovršetkom te se useljenje budućih stanara očekuje krajem listopada 2018. U zgradi A6 se nalazi pretežit broj stanova namijenjenih prodaji po cijeni od 1.466 eur/m2, a prodaja se provodi sukladno Odluci Zagrebačke stanogradnje d.o.o. o kupnji stana po modelu „zagrebačke stanogradnje“ putem javnoga poziva.
 
Gradnja preostalih  sedam građevina s predviđenih 1.200 stanova odvijat će se u fazama, sukladno zahtjevima tržišta i potrebama Grada Zagreba. Izgradnja javnih sadržaja pratit će dinamiku izgradnje stanova. 

Koliko stanova u naselju Podbrežje je predviđeno za najam i koji su uvjeti najma?
 
Grad Zagreb će od ukupno 608 stanova iz I. faze preuzeti 400 stanova i te stanove će dati u najam, sukladno gradskim odlukama i rezultatima provedenog natječaja, odnosno neće ih prodavati.

Grad Zagreb je već krajem 2017. godine proveo natječaj za javni najam stanova u Podbrežju te je trenutno u tijeku useljenje stanara.

Sukladno odredbama Odluke o najmu javno najamnih stanova, pravo na najam javno najamnog stana ima osoba koja u propisanom roku, dakle u roku 15 dana od dana objave natječaja, podnese prijavu na natječaj i dokaže da ispunjava uvjete propisane tom odlukom, a to su: da podnositelj prijave ima prebivalište u gradu Zagrebu neposredno prije podnošenja zahtjeva na natječaj, da podnositelj prijave i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću te da prihod po članu obiteljskog domaćinstva iznosi 30% ili više prosječne mjesečno isplaćene plaće u gospodarstvu Grada Zagreba ostvarene u tri mjeseca koja prethode objavi natječaja. Osobama koje u natječajnom roku podnesu prijavu na natječaj i dokažu da ispunjavaju propisane uvjete utvrdit će se pripadajući broj bodova, sukladno mjerilima utvrđenim odlukom, te će ih se sukladno ostvarenom broju bodova rasporediti na Konačnu listu reda prvenstva za odabir javno najamnog stana temeljem koje će se strogo poštujući redoslijed na listi pozivati na odabir javno najamnog stana iz raspoloživog fonda javno najamnih stanova. Osobi koja na taj način odabere javno najamni stan zaključkom gradonačelnika daje se u najam taj stan na određeno vrijeme, na pet godina, s ugovorenom najamninom.

Najamnina za javno najamne stanove se, sukladno postojećem Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba, utvrđuje na sljedeći način:
  • za stanove do 59,99 m2 iznosi 64 eura + 1,60 eura/m2 korisne površine stana,
  • za stanove od 60 do 99,99 m2 izračunava se u visini 92 eura + 1,4 eura/m2 neto korisne površine stana,
  • za stanove površine od 100,00 m2 u visini 108 eura +1,2 eura/m2 neto korisne površine stana.
Najmoprimac uz najamninu plaća i sve ostale troškove nastale korištenjem stana (struju, vodu, plin i dr.).
 
Na koji kontakt se mogu dobiti svi odgovori koji se odnose na stambeno naselje Podbrežje?

Na e- mail: zagrebacka.stanogradnja@zgh.hr ili broj telefona: 01/6420-958.

Za dodatne informacije, građani mogu dogovoriti sastanak slanjem upita na gornji e-mail.

Tko je nadležan za prodaju stanova u Podbrežju?
 
Zagrebačka stanogradnja d.o.o. prodavat će stanove kojima raspolaže, sukladno Odluci o kupnji stana po modelu „zagrebačke stanogradnje“.
 
Koja će biti cijena kvadrata u Podbrežju?
 
Cijena kvadrata stana je 1.466 eur/m2, parkirno-garažnog mjesta 535 eur/m2 i garaže 800 eur/m2.
 
Koji će javni sadržaji biti sagrađeni u naselju i kada?
 
Urbanističkim planom uređenja Podbrežja predviđena je izgradnja dva dječja vrtića, osnovne škole, sportske dvorane, dvoranskog plivališta, kulturnog centra i zdravstvene stanice.