Kolektivni ugovor

Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze ugovornih stranaka, te pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak ugovora o radu, plaće i druga pitanja u svezi s radnim odnosima. Odredbe ovog Ugovora odnose se na poslodavca i članove sindikata koji su potpisnici ovog Ugovora.  

 

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNIKE U TD ZAGREBAČKI HOLDING

- na snazi od 26. ožujka 2024.
Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike u trgovačkom društvu Zgh d.o.o.  - 26. ožujka 2024.