Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Web stranica: www.vio.hr

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: 01 6163 000
Fax: 01 6163 100
E-mail:vio.tvrtka@zgh.hr

OIB: 83416546499
IBAN: HR3123600001400480380

 

 

O DRUŠTVU

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (VIO) je isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Zagreba i šire zagrebačke regije. VIO vodom opskrbljuje stanovnike grada Zagreba, Samobora, Svete Nedelje i općine Stupnik, isporučuje vodu trgovačkim društvima Dukom d.o.o. – Dugo Selo, Zelinske komunalije d.o.o. – Sv. Ivan Zelina i Komunalac d.o.o. – Vrbovec te vrši usluge odvodnje otpadnih voda za stanovnike grada Zagreba i Svete Nedelje.
Kontrolu kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora od 1961. godine provodi Služba kontrole kvalitete vode kao interni laboratorij "Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.", a službenu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provode ovlašteni laboratoriji sljedećih institucija:
  • Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - provodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na zbirnim hidrantima svih vodocrpilišta, vodospremama i u razvodnoj mreži grada Zagreba
  • Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije - provodi kontrolu kvalitete vode u razvodnoj mreži kojom upravlja "Vodoopskrba i odvodnja d.o.o." na području Zagrebačke županije (grad Samobor i prigradska naselja)
Kvaliteta otpadnih voda aglomeracije Zagreb prati se svakodnevno u Tehnološkoj službi odvodnje, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Vodopravnom dozvolom definirane su obveze Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., odnosno mjesta uzorkovanja, pokazatelji koje pratimo i dinamika, odnosno broj uzoraka na pojedinoj lokaciji. Prema našoj Vodopravnoj dozvoli, pratimo količinu i kvalitetu otpadnih voda na ulazima otpadnih voda gradskih naselja u površinske vode.
 
Zagreb je grad na vodi, a od brojnih predaja koje se vežu uz njegovo ime najpoznatija je ona koja se veže uz vodu i najpoznatiji zagrebački zdenac - Manduševac. Predaja kaže da je „ ... žedan ban zaviknuo djevojci stojećoj kraj vrela: Mandušo, zagrabi! Pa odatle prozvano bje to vrelo Manduševac, a mjesto Zagreb.“ (Tkalčić, 1889.) Do sredine 19. stoljeća Zagreb je imao znatan broj javnih i privatnih bunara, ali se već za male suše osjećala nestašica vode. Najstariji sačuvani prijedlog rješenja vodoopskrbe grada iz centralnog vodovoda, koji se zasnivao na dopremanju vode iz Kraljičinog zdenca, datira iz 1774. i nije realiziran. Kasnijim istraživanjima dokazano je da Medvednica nema dovoljne količine pitke vode za grad, pa je temeljem prijedloga inženjera Melkusa, odlučeno da se voda crpi iz zdenaca u savskoj nizini. Radovi na izgradnji vodovoda započeli su 1876., poslije skoro 100 godina pregovora i polemika.

Svečano otvorenje održano je 7. srpnja 1878. u prisustvu dostojanstvenika i brojnih građana Zagreba. Tadašnji sustav vodoopskrbe opskrbljivao je vodom 11.500 stanovnika, a danas je na sustav priključeno 93 % stanovnika, njih više od  900.000.
Počeci izgradnje kanalizacija u Zagrebu datiraju iz sedamnaestog stoljeća kada se u starim dokumentima spominju odvodni kanali naselja Grič i Kaptol. Sustavna izgradnja kanalizacije započela je 1892. godine i razvijala se usporedno s razvojem grada. Danas je na sustav javne odvodnje priključeno 88% stanovnika..

Poslovanje VIO bit će usmjereno na osuvremenjivanje vodoopskrbe i odvodnje s ciljem povećanja standarda svih potrošača, kvalitetno funkcioniranje i daljnji razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, zaštitu izvorišta vode te osiguranje kontinuirane vodoopskrbe svih potrošača zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju i urednom odvodnjom svih pojavnih oblika otpadnih i oborinskih voda.

Aktualni projekti
 
EU projekti Projekt Zagreb 2018.
 
Dobivenim certifikatima i akreditacijama, kao i daljnim planiranim implementacijama međunarodnih normi, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ističe se kao predvodnik unutar vlastite djelatnosti u zaštiti i sigurnosti te kvaliteti.

Ovime Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. potvrđuje svoje trajno opredjeljenje da djelatnost prema potrošačima, kao i unutarnji procesi, budu sukladni najvišim europskim i svjetskim standardima po pitanju zdravlja, sigurnosti i kvalitete.
 

LOKACIJE

LOKACIJA FOLNEGOVIĆEVA: LOKACIJA PATAČIČKINA:

Folnegovićeva 1, Zagreb
Tel: 01/6163 000
 
Eleonore Patačić 1b, Zagreb
Tel: 01/6163 500
 
 
HITNE INTERVENCIJE LOKACIJA SAMOBOR
HITNE INTERVENCIJE (0-24)
vodoopskrba 01/6163 999
odvodnja 01/6163 222
Zagrebačka ulica  18, 10 430 Samobor
Tel: 01/6425 001 i 01/6425 002
 
 
Osoba ovlaštena za zastupanje

Marin Galijot - zastupa društvo samostalno i pojedinačno


Tel:  01/6163 102
Fax:  01/6163 100
E-mail: vio.tvrtka@zgh.hr


GALERIJA FOTOGRAFIJA

Fotogalerija

1/16