Društveno odgovorno poslovanjeDjelatnosti Zagrebačkog holdinga d.o.o. od životnog su značaja za Grad Zagreb što nas čini posebno odgovornima za kakvoću življenja društvene zajednice u kojoj djelujemo. Svjesni da kvaliteta naših usluga i izbor tehnologija izravno utječu na standard i kakvoću života svih stanovnika grada, društveno odgovornim poslovanjem nastojimo povećati standarde društvenog razvoja, zaštite okoliša i poštovanja ljudskih prava. Istodobno unutar Društva promičemo socijalni dijalog, a svojim radnicima omogućujemo stjecanje novih naprednih znanja i vještina.
 

Briga o okolišu

Uz visoke standarde poslovne prakse kojima težimo, neizostavno je i jasno opredjeljenje na unaprjeđenju odnosa prema okolišu. U skladu s načelima održivog razvoja, Zagrebački holding na području Grada Zagreba provodi i razvija politiku upravljanja okolišem.  Usmjerenost na kvalitetu, zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa vidljiva je i u značajnom broju certifikata kvalitete podružnica Zagrebačkog holdinga i ovisnih društava: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, HACCP kao i drugih posebnih certifikata i standarda svojstvenih različitim djelatnostima Grupe.

Različitim mjerama nastoji se potaknuti i lokalnu zajednicu na odgovoran odnos prema okolišu. Postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje različitog otpada, akcije odvoza glomaznog i ostalog otpada, reciklažna dvorišta i zeleni otoci neke su od tih mjera. Uključujući i odvoz otpada s divljih odlagališta, raznim se aktivnostima na godinu prikupi stotinjak tisuća tona iskoristivog i potencijalno opasnog otpada.

Društvena odgovornost

Osobita pozornost posvećuje se zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom. Stotine naših zaposlenika, s različitim stupnjevima invaliditeta, svakodnevno uspješno sudjeluju u zahtjevnim i raznolikim aktivnostima svih naših podružnica. Jedan od naših značajnijih partnera je i Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem Zagreb (URIHO).

U suradnji s mjesnom samoupravom i organizacijama građanskog društva težimo uravnotežiti zahtjeve za unaprjeđenjem kvalitete života, ostvarenjem socijalne dobrobiti te efikasnim i isplativim poslovanjem komunalnih službi. 
 

Zaštita potrošača

Od rujna 2009. godine u Zagrebačkom holdingu djeluje Povjerenstvo za reklamacije potrošača. Do njegovog utemeljenja djelovala su samo zasebna povjerenstva pojedinih podružnica koja su donosila konačne odluke o reklamacijama potrošača.

Utemeljenjem Povjerenstva na razini holdinga osigurano je dvostupanjsko odlučivanje, čime je zaštita potrošača od možebitnih zloupotreba dignuta na novu, višu razinu.

Reklamacije potrošača u prvom stupnju rješavaju se u stručnim službama podružnica i ovisnih društava, dok zajedničko Povjerenstvo na razini Grupe predstavlja tijelo koje rješava reklamacije potrošača vezane uz javne usluge kojih je pružatelj Zagrebački holding (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, odnosi se na usluge: distribucija prirodnog plina, javna vodoopskrba i javna odvodnja, opskrba plinom u javnoj usluzi te prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada).

Nepristranost ovog povjerenstva dodatno osigurana imenovanjem u njegovo članstvo, uz radnike Zagrebačkog holdinga d.o.o. i ovisnih društava, i predstavnika udruga za zaštitu potrošača.
 

Sustavno gospodarenje energijom i energetska učinkovitost (Zeleni ured)

U sklopu projekta Sustavno gospodarenje energijom, Zagrebački holding d.o.o. krajem 2011. godine započeo je s edukacijskim radionicama pod nazivom Zeleni ured za svojih gotovo 13 000 zaposlenika. Cilj radionica je podizanje razine svijesti i znanja djelatnika Zagrebačkog holdinga iz područja energetske učinkovitosti, a time i ostvarenju ušteda u potrošnji energije.

Motivacijski treninzi su organizirani u suradnji sa United Nations Development Programme (UNDP) koja je uspostavljena 2011. godine, na Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja. Edukativne radionice dio su većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) koji UNDP i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) provode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Globalnim fondom za okoliš.

U današnje vrijeme organizacija čija je strategija zasnovana upravo na održivom razvoju postaje prepoznatljiva na lokalnoj i globalnoj razini. Društveno odgovorno poslovanje, koje primjenjuje Zagrebački holding d.o.o., uključuje ne samo odgovorno ponašanje prema okolišu, već i brigu prema zaposlenicima i cjelokupnoj zajednici.
 

Interna dimenzija DOP-a

Uz brigu o zadovoljstvu korisnika uslugama, Društvo osobitu pozornost posvećuje i dobrobiti svojih zaposlenika. U Zagrebačkom holdingu i ovisnim društvima djeluje 31 sindikat. S predstavnicima sindikata održavaju se redoviti sastanci, uključuje ih se u postupke donošenja odluka kroz sudjelovanje ili savjetovanje te ih se na vrijeme obavještava o svim promjenama u poslovanju.

Za naše zaposlenike nastojimo osigurati kontinuirano osposobljavanje radi povećanja efikasnost i sigurnosti radnih procesa. Redovito se provode i mjere zaštite kako bi se umanjio ili posve uklonio rizik koji se pojavljuje tijekom radnih aktivnosti, kako za zdravlje zaposlenika tako i za radni okoliš.

U suradnji sa Koordinacijom sindikata koji djeluju unutar Društva, 2008. godine za radnike Zagrebačkog holdinga osnovali smo i zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond. Osnivanjem fonda i financijskim poticajima stimuliramo zaposlenike na dugoročnu štednju imajući u vidu kakvoću života naših radnika i kada odu u mirovinu.

Unatoč napretku na svim područjima našeg djelovanja, pred nama je još mnogo posla. U godinama koje dolaze i nadalje ćemo doprinositi unapređenju kvalitete življenja u lokalnoj i široj zajednici. Naša politika odgovornog poslovanja ide i dalje u svojoj misiji, uz maksimalno odgovoran odnos prema svim dionicima i nultu toleranciju na svako neetično i koruptivno ponašanje.