Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačkog holdinga

Ovim Kodeksom korporativnog upravljanja (u daljnjem tekstu: Kodeks) regulira se način rada i ponašanje društva Zagrebački holding d.o.o. (dalje: Zagrebački holding ili Društvo) i Grupe Zagrebački holding (dalje: Grupa).
 

Svrha Kodeksa je uspostaviti, održati i dalje unaprjeđivati visoke standarde korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja radi učinkovitog poslovanja i odgovornog upravljanja resursima u funkciji razvoja društva Zagrebački holding d.o.o. i Grupe Zagrebački holding, sve u najboljem interesu građana Zagreba kao korisnika komunalnih i javnih usluga, a zatim i svih ostalih interesno-utjecajnih skupina, nositelja interesa s kojima Društvo i Grupa stupaju u poslovni i pravni promet.

Neovisno o mogućim statusnim ili vlasničkim promjenama u korporativnoj strukturi termin Grupa u smislu ovoga Kodeksa koristi se za zajednicu vlasnički povezanih društava, podružnica, ustanova ili organizacija drugih pravnih oblika kojima je osnivač Zagrebački holding d.o.o.
 
Korporativno upravljanje u smislu ovoga Kodeksa uključuje niz odnosa između Uprave društva Zagrebački holding i niže razine rukovoditelja, voditelja podružnica trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., njegovih organa, drugih interesno-utjecajnih skupina i povezanih društava i ustanove. Također uključuje sustav internih i eksternih mehanizama korporativnog upravljanja kojima se osigurava struktura za postavljanje ciljeva Društva, uključivo procese odlučivanja, procedure i stavove koji pomažu u ostvarivanju tih ciljeva, sredstva kojima se oni postižu i nadzorne mehanizme njihove provedbe.
 
Temeljna načela ovog Kodeksa su:

  • zakonitost
  • transparentnost i javnost poslovanja
  • segregacija - jasno razrađene procedure za rad nadzornih odbora, uprave i drugih tijela i struktura koje donose važne odluke
  • sprječavanje sukoba interesa učinkovit unutarnji nadzor
  • jačanje osobne odgovornosti
  • društveno odgovorno poslovanje.

 
Temeljna načela ovoga Kodeksa na odgovarajući se način primjenjuju i na tijela pravnih osoba osnovanih sukladno Zakonu o ustanovama, posebnim zakonima i podzakonskim propisima. Svako tumačenje odredaba ovoga Kodeksa treba se rukovoditi u prvome redu postizanjem navedenih ciljeva i poštovanjem spomenutih načela.

Načela i postupanja prema ovom Kodeksu trebaju se smatrati smjernicama za povezana društva te ustanovu unutar Grupe Zagrebački holding.

Cjelovit tekst Kodeksa preuzmite na sljedećoj poveznici:

Objavljeno u svibnju 2016.