Raspisan javni natječaj za člana Uprave za područje financija

06. listopada 2021. - Temeljem Odluke Skupštine Društva, Zagrebački holding raspisuje javni natječaj za izbor člana Uprave za područje financija na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.

Osim uvjeta propisanih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), kandidat ili kandidatkinja mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručne spreme);
  • da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju navedeni stupanj stručne spreme;
  • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama koje uključuju područje financija;
  • da priloži prijedlog programa razvoja ZGH d.o.o., koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi unapređenja financijskog poslovanja ZGH d.o.o. (maksimalna duljina teksta tri stranice);
  • da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak.
Uz te uvjete, kandidat za člana Uprave u svojoj prijavi dužan je priložiti i prijedlog programa razvoja ZGH d.o.o., koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja unapređenja financijskog poslovanja ZGH d.o.o. (maksimalna duljina teksta tri stranice).

Prijave na javni natječaj podnose se do 14. listopada 2021. u zatvorenoj omotnici, osobno na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, s naznakom „Prijava na javni natječaj – za izbor člana uprave ZGH d.o.o. – ne otvarati“.

Cjelovit tekst natječaja objavljen je na www.zgh.hr, gdje se može pronaći i popis sve dokumentacije koju valja priložiti prijavi.