Objavljeni rezultati poslovanja Grupe Zagrebački holding za 2023. godinu

30. travnja 2024. Grupa Zagrebački holding objavila je danas rezultate poslovanja za 2023. godinu. U prošloj godini, Grupa je nastavila s programom restrukturiranja te zadržala trend pozitivnog poslovanja i rasta dobiti, koji se bilježi od 2022. godine.    

“Takvo poslovanje omogućilo je početak razduživanja, odnosno smanjivanja dugova, uz istodobno pokretanje investicijskog ciklusa. Rezultat je tim značajniji jer je ostvaren u okolnostima zadržavanja cijena komunalnih usluga za građane”, rekao je Ivan Novaković, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga.

„Stabilno i pozitivno poslovanje osnova je za pokretanje projekata obnove komunalne infrastrukture koje planiramo realizirati do 2026. godine. To uključuje nabavku nove opreme i vozila za gospodarenje otpadom, za održavanje cesta te zelenih i drugih javnih površina, što će pridonijeti našoj većoj efikasnosti i poboljšanju kvalitete komunalnih usluga. Uz to, nastavkom ozelenjivanja gradskih površina, na koje je u protekloj sezoni posađeno 8 tisuća stabala, utječemo na smanjenje negativnog utjecaja klimatskih promjena na život u urbanim sredinama“, dodao je Novaković.

S ukupno 803,23 milijuna eura prihoda i 785,80 milijuna eura rashoda, Grupa je ostvarila neto dobit od 16,3 milijuna eura, što je za  15,9 milijuna eura veće ostvarenje nego 2022. godine. Istovremeno, zarada prije kamate, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosila je 92,1 milijun eura, što je za 35 posto više u odnosu na 2022. godinu.

Grupa je tijekom godine stavila fokus i na građenje osnove za prijevremenu otplatu duga, što je vidljivo i iz ostvarenih pozitivnih novčanih tokova iz poslovanja u iznosu od 111.5 mEUR (2022: -17.5 mEUR). Neto dug u odnosu na 2022. godinu smanjen je za 84 milijuna eura, odnosno 13,4 posto te je na kraju 2023. godine iznosio 545 milijuna eura.

„Ovim značajnim smanjenjem duga Zagrebački holding potvrdio je svoju usmjerenost ka razduživanju,  s ciljem jačanja financijske stabilnosti i smanjenja troškova kamata“, rekao je Novaković.

U 2023. godini poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 786,39 milijuna eura te su u odnosu na 2022. godinu veći za 141,01 milijuna eura ili 22%. Najznačajniji rast poslovnih prihoda bilježi se u segmentima opskrbe i distribucije plina, održavanja čistoće te prodaje lijekova u ukupnom iznosu od 29,38 milijuna eura.

Poslovni rashodi realizirani su u iznosu od 748,47 milijuna eura i u odnosu na 2022. godinu veći su za 116,18 milijuna eura ili 18%. Rast je zabilježen uslijed većih troškova prodane robe radi povećanja nabavne cijene plina za javnu uslugu, većeg broja prodanih lijekova i ostalih proizvoda ustanove Gradska ljekarna Zagreb te rasta troškova sirovina i materijala kao posljedica povećanja opsega radova u segmentima komunalne djelatnosti i distribucije vode. Također, tijekom 2023. potpisane su  izmjene Kolektivnog ugovora i provedena je sistematizacija radnih mjesta, čime su povećana materijalna prava radnika te ujednačena primanja za rad na jednakim poslovima.

Ukupna imovina na 31. prosinca 2023. godine, nematerijalno je viša u odnosu na isti dan 2022.godine.  Značajnije promjene dogodile su se u kratkotrajnoj imovini koja je za 95 milijuna eura viša u odnosu na 31. 12. 2022. godine zbog povećanja novca i novčanih ekvivalenata s 44.8 milijuna eura na 86.3 milijuna eura te kratkoročnih potraživanja od kupaca kod kojih se najznačajnije povećanje odnosi na potraživanje od Republike Hrvatske.  

S druge strane, struktura pasive se značajno promijenila refinanciranjem obveznice u iznosu od 305 mEUR što je utjecalo na povećanje dugoročnih obveza te prijevremenom otplatom dugoročnih zajmova banaka. 

Proces refinanciranja obveznice u iznosu od 305 milijuna eura predstavlja najveće pojedinačno izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem u povijesti Republike Hrvatske. Međunarodne agencije povisile su ocjene kreditne sposobnosti Holdinga te time pokazale povjerenje investitora u sposobnost upravljanja rizicima i ostvarivanja pozitivnih rezultata poslovanja.

U 2023. godini Grupa je usvojila Strategiju održivosti za razdoblje od 2023. do 2028. godine. koja pruža okvir za buduće strateške odluke te aktivnosti financiranja poslovanja na ekološki i društveno odgovoran način. Prateći dugoročne strateške ciljeve, Grupa je identificirala da će utjecaj poslovanja na okoliš najviše ovisiti o adekvatnom upravljanju resursima što uključuje gospodarenje otpadom, crpljenje i zaštitu vode te povećanje udjela korištenja energije iz obnovljivih izvora. 

Nadalje, tijekom 2023. godine, međunarodne agencije za ocjenu kreditnog rejtinga povisile su ocjene kreditne sposobnosti Matičnog društva. Standard & Poor`s Global podigao je rejting s razine B na B+ s pozitivnim izgledima u srpnju 2023. godine, dok je Moody's povisio kreditne izglede Grada Zagreba i Matičnog društva iz stabilnih u pozitivne, zadržavajući Baa2 investicijski rejting.

Ove promjene u kreditnom rejtingu, kao rezultat uspješno provedenog operativnog i financijskog restrukturiranja i uspješnog refinanciranja zajmova i obveznica, odražavaju stabilnost i perspektivu Matičnog društva te i ostalih članica Grupe, kao i povjerenje investitora u njihovu sposobnost upravljanja rizicima i ostvarivanja pozitivnih rezultata poslovanja.

Od početka restrukturiranja Grupa je postigla značajan napredak u mnogim područjima relevantnim za osiguranje stabilnosti poslovanja, dok se istovremeno suočava s različitim izazovima. Ti izazovi uključuju prilagodbu brzim promjenama u energetskim i ekološkim propisima, upravljanje rizicima zbog globalnih ekonomskih promjena te potrebu za neprestanim ulaganjem u modernizaciju tehnologije i obuku osoblja. Budućnost Grupe ovisit će o njenoj sposobnosti da se prilagodi ovim izazovima, provodi modernizaciju operacija u pravo vrijeme, održava financijsku stabilnost te nastavlja provoditi strategiju održivosti.

Tijekom 2023. godine Grupa je demonstrirala kako strateško planiranje i prilagodljivost mogu rezultirati značajnim poboljšanjima u efikasnosti, održivosti i društvenom doprinosu. Uz kontinuirane napore na implementaciji inovacija i unapređenju operacija, Grupa je adekvatno pozicionirana da i dalje obavlja ključnu ulogu u komunalnom i ekonomskom razvoju Grada Zagreba.

Detaljnije informacije o rezultatima poslovanja Grupe Zagrebački holding i Matičnog društva u 2023. godini mogu se pronaći na mrežnim stranicama www.zgh.hr.