VodaKATEGORIJE POTROŠAČA I NAČIN OBRAČUNA
OBITELJSKE KUĆE
 • mjesečni obračun potrošnje
STAMBENE ZGRADE
 • mjesečni obračun potrošnje
OSTALE kategorije potrošača
 • mjesečni ili petnaestodnevni obračun potrošnje
Ako potrošač ne omogući ili ako isporučitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu isporučene komunalne usluge, potrošnja vode obračunavat će se prema procjeni prosječne dnevne potrošnje istog korisnika.


OBVEZE POTROŠAČA

 • Omogućiti isporučitelju vodovodne usluge slobodan i stalan pristup do mjernog uređaja (vodomjera) bez odgode i gubitka vremena
 • Brinuti o ispravnosti vodovodnih instalacija i kontrolirati stanje vodomjera
 • Platiti naknadu za isporučenu količinu komunalne usluge u roku 10 dana od dana primitka računa, a najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu


CIJENA VODE

Od 01.11.2015. godine Odlukom o izmjenama Odluke o cijenama vodnih usluga umanjuje se iznos naknade usluga opskrbe pitkom vodom za kategorije KUĆANSTVA sa 4,68 kn na 4,21 kn te kategorije KUĆANSTVA - socijalno ugroženi sa 2,808 kn na 2,526 kn
 

OPSKRBE PITKOM VODOM AUTO CISTERNOM
Prijevoz i distribucija pitke vode cisternom naručuju se na:
 • tel: 01/ 6163-348
 • faks: 01/ 6163-347
 

PROMJENE NAZIVA KORISNIKA U slučaju promjene naziva korisnika za kupce koji su u obiteljskim kućama potrebni su sljedeći dokumenti:
 • izvadak iz zemljišne knjige
 • kupoprodajni ili darovni ugovor, ili ugovor o zamjeni nekretnina
 • rješenje o nasljeđivanju
Uz dokumente potrebno je priložiti akontacijsku uplatnicu zbog utvrđivanja šifre kupca. Potrebno je podmiriti sve eventualno zaostale obveze.
U slučaju promjena statusa kupaca u stambenim zgradama potrebno je:
 • Pisanim putem izvijestiti Društvo o promjenama vezanim za broj osoba, promjeni broja osoba ili promjeni potrošača na temelju pisane prijave upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika ili pisane izjave samog potrošača ovjerene kod javnog bilježnika, najkasnije do 25-tog dana u tekućem mjesecu.
 • Ako kod pojedinog korisnika promjena traje manje od mjesec dana, prijava promjene nije potrebna.
 • Ako u stambenoj zgradi ili stanu ima prostor u kojem se obavlja poslovna djelatnost, a nisu ugrađeni sekundarni vodomjeri, potrošači se trebaju sporazumjeti o omjerima plaćanja ukupno registrirane potrošnje vode. Sporazum treba sadržavati, osim udjela u potrošnji izraženog u postotcima, puni i skraćeni naziv potrošača, sjedište, broj računa i matični broj poslovnog subjekta. Takav sporazum, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenih osoba svih sudionika u potrošnji vode, dostavlja se u pisanom obliku Odjelu prodaje.
 

UGRADNJA INTERNIH VODOMJERA U POSTOJEĆIM STARIM ZGRADAMA

Sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13) i Odlukom o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 12.12.2014. godine, ugradnja internih vodomjera u zasebne cjeline postojećih (starih) zgrada izvodi se na sljedeći način.
 
Postupak ugradnje internih vodomjera:
Ugradnju internih vodomjera u stare zgrade ne izvodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.(dalje u tekstu: Isporučitelj), već  privatni poduzetnici koje izabiru suvlasnici zasebnih cjelina na tržištu, na način kako je opisano niže u tekstu.
Očitanje internih vodomjera se u pravilu izvodi daljinskim putem te ukoliko zgrada nema glavni vodomjer primjeren za daljinsko očitanje, u sklopu postupka ugradnje internih vodomjera, na zahtjev suvlasnika zgrade i o njihovom trošku, Isporučitelj će izvršiti zamjenu glavnog vodomjera vodomjerom primjerenim za daljinsko očitanje.
 
Suvlasnici su dužni sklopiti međuvlasnički ugovor, kojega trebaju odobriti vlasnici s najmanje 51% udjela u vlasništvu zgrade. Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi vezani uz raspodjelu potrošene vode na temelju očitanja internih vodomjera ugrađenih u zasebne cjeline (stan, poslovni prostor), a osobito obzirom na:
 • određivanje pravne osobe (privatnog poduzetnika) koja će izvršiti ugradbu internih vodomjera u zasebne cjeline i u ovjernom razdoblju vršiti održavanje vodomjera i opreme za očitanje, ukoliko je ista ugrađena,
 • imenovanje ovlaštenika za raspodjelu vode. Ovlaštenik može biti pravna osoba koja je ugradila vodomjere, kao i druga pravna ili fizička osoba (upravitelj zgrade, predstavnik suvlasnika),
 • način raspodjele vode za zasebne jedinice koje neće imati ugrađene vodomjere.
 
Korisnici s pravnom osobom za ugradbu vodomjera sklapaju ugovor o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje, a s ovlaštenikom za očitanje sklapaju ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera. Da bi se raspodjela vode putem ugrađenih internih vodomjera mogla početi provoditi, dovoljno je da interni vodomjer bude ugrađen u samo jedan stan ili poslovni prostor.
 
Ovlaštenik za raspodjelu vode očitava glavni i ugrađene interne vodomjere, provodi raspodjelu vode i Isporučitelju u elektronskom obliku dostavlja podatke za obračun potrošnje svih zasebnih cjelina potrošača vode u zgradi, bez obzira imaju li ugrađene interne vodomjere ili ne. Jedna zgrada može imati samo jednog ovlaštenika za raspodjelu vode i Isporučitelj neće priznavati individualne dojave o potrošnji vode korisnika usluge.
 
Predstavnik suvlasnika ili ovlaštenik za raspodjelu vode dužni su Isporučitelju dostaviti:
 • primjerak međuvlasničkog ugovora, uz popisnu listu iz koje će biti vidljivo da je isti odobren od 51% suvlasnika
 • primjerak ugovor o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje i ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera,
 • tabelu suvlasničkih udjela svih korisnika usluga
 
Zahtjev za izmjenu glavnog vodomjera s vodomjerom primjerenim za daljinsko očitanje dostavlja se na jedan od sljedećih načina:
 • poštom (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., p. p. 896, 10001 Zagreb)
 • osobno (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Eleonore Patačić 1b, Zagreb)
 • skenirano na e-mail (vio.informacije.reklamacije@zgh.hr)
 

KONTAKTI

INFORMACIJE O VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA I DIJELA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

POZIVNI CENTAR ZAGREBAČKOG HOLDINGA

NAZOVITE NAS NA 072 500 400*

(s agentima možete razgovarati svakim danom od 0 do 24 sata,* cijena poziva prema fiksnoj mreži telekomunikacijskog operatera )

 

ODJEL ZA ODNOSE S KORISNICIMA (informacije i reklamacije):
Fax: 01/6163-770
E-mail: vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

CENTRALE:
6163-000 za lokaciju Folnegovićeva 1
6163-500 za lokaciju Eleonore Patačić 1b

DEŽURNE SLUŽBE (radno vrijeme 0-24h):
ODVODNJA: 01/6163-222
VODOOPSKRBA: 01/6163-999

Radi bolje kvalitete usluge, razgovori na dežurnoj službi vodoopskrbe se snimaju.

OSTALI BROJEVI TELEFONA:

dojava promjena broja članova kućanstva putem obrasca (prodaja vode):
Fax: 01/6163-657; 01/6163-226
dojava stanja vodomjera:
Tel: 01/6163-617
- za dojavu stanja vodomjera direktno preko stranice stisnite ovdje
narudžba prijevoza i distribucija pitke vode:
Tel: 01/6163-348
Fax: 01/6163-347
 

Svu poštu koju šaljete Vodoopskrbi i odvodnji adresirajte sa:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
p. p. 896
10001 Zagreb


 • OIB: 83416546499

  SAMOBOR:
  centrala: 01/6425-001
  reklamacije: 01/6425-002
  informacije o priključcima: 01/6425-003
  adresa: Zagrebačka ulica  18, 10 430 Samobor
NAPOMENA: u cilju bolje kvalitete usluge, razgovori upućeni Dežurnoj službi Vodoopskrbe se snimaju


Sva pošta koja se šalje VodoopskrbI i odvodnjI treba biti adresirana na:

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
p. p. 896
10001 Zagreb

OIB: 83416546499

S ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga i komunikacije s potrošačima u Zagrebačkom holdingu je imenovano i funkcionira POVJERENSTVO ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA