Obrada osobnih podataka kandidata koji upućuje Otvorenu zamolbu za zapošljavanje

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata (Ispitanik) koji upućuje Otvorenu  zamolbu za zapošljavanje u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
 
Sukladno odredbi čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom pružamo obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka kandidata, pravima kandidata i kako se ta prava ostvaruju.
 
Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
 
Voditelj obrade:                      
Zagrebački holding d.o.o.        
Ulica Grada Vukovara 41      
10 000 Zagreb                
Tel.: +385 (1) 6420 000      
E-mail: info@zgh.hr            
Službenik za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
Tel.: +385 (1) 6420 000
E-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr

U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a 14 podružnica: Arena Zagreb, Autobusni kolodvor Zagreb, Čistoća, Gradska groblja, Robni terminali Zagreb, Tržnice Zagreb, Upravljanje nekretninama, Upravljanje projektima, Vladimir Nazor, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, Zagrebparking, ZGOS i Zrinjevac su organizacijske jedinice voditelja obrade.
 
Osobne podatke prikupljamo samo izravno od kandidata kada uputi Otvorenu zamolbu za zapošljavanje.
 

Svrha obrade i pravna osnova obrade:

Osobni podaci obrađuju se u svrhu prepoznavanja i procjene vještina kandidata radi pravodobnog obavještavanja o mogućnostima zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
 
Pravna osnova za obradu je privola kandidata.
 
Posebne kategorije osobnih podataka u ovoj obradi ne obrađujemo. Stoga, moli se kandidat da u dokumentaciji koju nam dostavlja ne navodi posebne kategorije osobnih podataka koje otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji.
 
U postupku prepoznavanja i procjena vještina kandidata nema automatiziranog donošenja odluka.
 
Traženi osobni podaci od kandidata nužni su za ispunjavanje svrhe obrade. U slučaju da kandidat ne pruži tražene osobne podatke, voditelj obrade neće biti u mogućnosti razmotriti upućenu Otvorenu zamolbu za zapošljavanje (dalje u tekstu: Otvorena zamolba).
 
Osobne podatke Ispitanika obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u posebne, izričite i zakonite svrhe, vodeći brigu o obradi onih podataka koji su nužni u odnosu na svrhu obrade, točnosti tih podataka i njihovom razdoblju pohrane. Te podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
 
Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca.
 

Prava Ispitanika (kandidata):

Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje, prigovor, osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika.
 
Posebno se ističe ispitaniku da ima pravo, naknadno, u svakom trenutku, povući prethodno danu privolu koju je dao za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha, uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Povlačenjem privole, voditelj obrade će prestati dalje obrađivati osobne podatke Ispitanika koji su se temeljili na privoli uz pretpostavku da ne postoji druga svrha i zakonitost obrade koja opravdava daljnje zadržavanje tih podataka.
 
Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
Smatra se urednim podnošenjem zahtjeva ili prigovora kojeg Ispitanik na isti način dostavi bilo kojoj podružnici koja je dužna bez odgode obavijestiti o tom Službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci podružnica navedeni su na ovoj web stranici u kategoriji Kontakti.
 
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade i podružnicama. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.
 
Zahtjev odnosno prigovor treba sadržati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika. Kada je to nužno radi utvrđivanja istovjetnosti Ispitanika, voditelj obrade može, prije obrade predmeta, zatražiti od Ispitanika podatke i dokaze o njegovom identitetu, kao i dopunu obrazloženja kada je to u interesu utvrđivanja činjenica važnih za rješavanje zahtjeva odnosno prigovora.
 
Kada Ispitanik dostavlja Voditelju obrade osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) ili presliku takve isprave kao dokaz o identitetu, takav dokaz treba imati vidljive podatke o imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) ili za strane državljane nacionalni ID, prebivalištu (ulica i broj te mjesto), broj isprave i datum važenja isprave, dok svi ostali podaci na toj ispravi mogu biti odgovarajuće zaštićeni odnosno učinjeni nevidljivima (zatamnjivanjem i sl.). Obrada podataka s osobne isprave strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
    
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.
 
Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.
 
Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.
 
Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr
 
Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 

Primatelji osobnih podataka Ispitanika (kandidata):

Osobni podaci mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo u naše ime i prema našim uputama u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji informatičkih usluga)  mogu obrađivati osobne podatke, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci obrađuje se dok se ne ispuni svrha obrade odnosno najdulje u razdoblju od  2 godine od dana kada je upućena Otvorena zamolba. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni  podaci se više ne koriste, uz napomenu da će i nakon razdoblja pohrane tih podataka, sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, voditelj obrade imati informaciju da je Ispitanik uputio Otvorenu zamolbu.

Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.

Više informacija o obradi osobnih podataka može se pronaći na ovoj web stranici.